DBuren zoekt een bestuurslid 

(penningmeester of secretaris)

DBuren is…

… een wooninitiatief in de wijk Groot Zonnehoeve in Apeldoorn waar 9 jongvolwassenen met een beperking wonen. De bewoners hebben hun eigen volwaardig appartement en er is 24/7 zorg en begeleiding aanwezig.

DBuren is opgezet door de ouders/naastbetrokkenen van de bewoners. Zij vormen samen Oudervereniging DBuren. Het doel van de oudervereniging is het waarborgen van de continuïteit van het kleinschalig wooninitiatief DBuren waarbij passend wonen en liefdevolle zorg voor de (negen) bewoners het uitgangspunt is. Warmte, veiligheid en vertrouwen zijn de basis van een zo ‘normaal’ mogelijk leven voor bewoners.

Het bestuur is….

Vanuit de 9 leden van de oudervereniging is een 4-koppig bestuur gevormd dat zorg draagt voor dagelijkse zaken van de vereniging. De taken van het bestuur zijn: 

 • Het behartigen van de belangen van de vereniging
 • Het vertegenwoordigen van de vereniging
 • Het huren van het pand en doorverhuren aan de bewoners en de zorgondernemer, contacten onderhouden met de eigenaar van het pand
 • Contractpartij zijn voor energie- en watervoorziening, voor brandmeldinstallatie, legionellapreventie
 • Organiseren van ouderoverleggen incl. algemene ledenvergaderingen waarin begroting en verantwoordingen worden vastgesteld
 • Gesprekspartner zijn voor zorgorganisatie NaasteBuren met betrekking tot collectieve zorgzaken
 • Organiseren van klusdagen in / rond het pand samen met ouders / naastbetrokkenen
 • Diverse 

Het bestuur komt 5-6 maal per jaar bij elkaar.

Wegens het stoppen van een van de bestuursleden zoeken we een nieuw bestuurslid. Het bestuur bestaat tot nu toe uit ouders/naastbetrokkenen van de bewoners. Het lukt echter niet om in deze kleine groep een nieuw bestuurslid te vinden. Het bestuur bestaat uit 4 personen en vergadert ’s avonds. 

De taken zijn…

Secretaris:

 • Draagt zorg voor verslaglegging van van bestuursvergaderingen en ouderoverleggen / algemene ledenvergaderingen
 • Stelt het jaarverslag op
 • Correspondentie namens DBuren verzorgen
 • Diverse taken die voortvloeien uit bestuursverantwoordelijkheid
 • Registreert alle binnenkomende correspondentie, rechtstreeks of via andere bestuursleden
 • Neemt kennis van en behandelt de correspondentie, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de correspondentie te behandelen 
 • Archiveert alle relevante documenten, bij voorkeur digitaal.

Penningmeester:

 • Zorgt voor de financiële administratie
 • Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie
 • Stelt financiële overzichten op
 • Stelt de jaarrekening op
 • Beheert de bankrekening en spaarrekening, beleggingen en investeringen; 
 • Begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit
 • Beslist zelfstandig over uitgaven en het aangaan van verplichtingen tot € 2500,- conform de jaarbegroting; 
 • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 • Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen;
 • Onderhoudt al dan niet samen met de (voorzitter) algemeen bestuurslid contacten met sponsoren, fondsen en subsidieverstrekkers;
 • Algemene bestuurstaken

Heb jij / ben jij…

 • een teamspeler, die verbindend en ‘hands-on’ is en beschikbaar om zaken die aandacht vragen op te pakken
 • een warm hart voor bewoners met een beperking
 • ervaring in verslaglegging, correspondentie of financiën
 • bestuurlijke ervaring of wil je deze ervaring opdoen 


Dan zoeken wij jou! 

Het betreft een onbezoldigde functie waarbij reiskosten worden vergoed.

Meer weten en aanmelden? 

Kijk op www.dburen.nl voor algemene informatie en de jaarverslagen en jaarrekeningen van voorgaande jaren. Of bel met John Buitenhuis (voorzitter), tel. 06-46256260 of Maddi de Munnik (secretaris) 06-45484680 waarbij je ook je belangstelling kunt aangeven.

Oudervereniging DBuren | Het Sparrenbos 23 | 7325 AN Apeldoorn

06-82140207 | info@dburen.nl | KvK 60507608 | RSIN 853941063 


 Oudervereniging DBuren is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de bijbehorende ANBI status. 

Alle openbare documenten verbonden aan het voeren van Oudervereniging DBuren kunt U opvragen via info@dburen.nl